Obchodní podmínky (vop)

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývajících z kupní smlouvy uzavřené mezi Kupujícím/Spotřebitelem a Prodávajícím/Poskytovatelem. Předmětem kupní smlouvy je objednání on-line produktů prostřednictvím internetové stránky / domény preschoolo.com


Prodávající

ideovista LLC, 1309 Coffeen Ave STE 1200, Sheridan, WY 82801, VAT ID: EU372066469

Kupující / Spotřebitel

je fyzická osoba (popř.zákonný zástupce právnické osoby), která uhradila objednávku produktu.

Produkt:

Online prodej elektronických knih tzv.e-booků, či obdobných písemných materiálů, a/nebo doplňkového sortimentu.

Objednání produktu a uzavření kupní smlouvy

Spotřebitel navrhuje uzavření kupní smlouvy s Prodávajícím odeslaním objednávky prostřednictvím webových stránek domény preschoolo.com

Vzhledem na charakter nabízených produktů musí být Spotřebitel v čase uzavření smlouvy starší 18 let. Prodávající považuje vyplnění objednávkového formuláře ze strany Spotřebitele za čestné prohlášení, že Spotřebitel splnil podmínku 18 let věku v době odeslání. Při oznámení ze strany třetí osoby o nesprávnosti údajů o věku Spotřebitele může být v případě osoby mladší okamžitě zablokován přístup k poskytovaným produktům.

Další podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí požadovaných při vyplnění objednávky. Objednávka je návrhem kupní smlouvy.

K uzavření kupní smlouvy dochází přijetím návrhu na uzavření kupní smlouvy Prodávajícím, přičemž Prodávající neuskutečňuje formální potvrzení objednávky, návrh na uzavření kupní smlouvy ze strany Spotřebitele přijímá faktickým úkonem - samotným dodáním Produktu na e-mailovou adresu Spotřebitele.

Objednávka

Spotřebitel prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na serveru Prodávajícího. Spotřebitel objednává Produkt vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky Prodávajícího. Spotřebitel je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a Spotřebiteli a Prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. Prodávající se zavazuje poskytnout Spotřebiteli Produkt včetně případných zveřejněných bonusů, a Spotřebitel se zavazuje uhradit kupní cenu v plné výši. Spotřebitel zároveň odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce Prodávajícího a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách Prodávajícího jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

Kupní cena a způsob platby

V přihlašovacím formuláři na webové adrese Prodávajícího jsou vždy uvedeny všechny ceny za Produkt. Ceny jsou uvedeny jako konečné.

Daňový doklad bude Spotřebiteli vystaven na základě uhrazené zálohové faktury. Daňový doklad slouží jako doklad o zakoupení Produktu.

Platební metody jsou napojeny na e-shopové řešení od společnosti Redbit s.r.o. (www.simpleshop.cz) a platební bránu společnosti Stripe, Inc  (www.stripe.com), která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadává Spotřebitel pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti Stripe, Inc.

Způsob platby:

Platební kartou VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro, ApplePay, GooglePay, prostřednictvím online platební brány Stripe.

Práva a povinnosti Spotřebitele


Spotřebitel je povinen nejpozději do 5 dní uhradit cenu Produktu (objednávku), stanovenou na webových stránkách Prodávajícího, a to bezhotovostně (na základě online platby platební kartou), a je povinen objednaný Produkt převzít. Spotřebitel má právo využívat služby objednaného Produktu a zavazuje se dodržovat pravidla uvedená v článku Ochrana autorských práv.

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, a to ve lhůtě 14 dní od objednání Produktu. Pokud již k čerpání služeb došlo či uplynula lhůta uvedená v předchozí větě, není již storno možné. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (internetový obchod), má kupující za předpokladu, že je spotřebitelem dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, právo bez udání důvodů odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Kupující, který je spotřebitelem, bere na vědomí, že z důvodů uvedených v § 1837 občanského zákoníku nelze od kupní smlouvy odstoupit. Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči.

Odstoupení je možno provést písemně na adresu Prodávajícího nebo elektronickou formou na e-mailovou adresu [email protected]  s prohlášením, že Spotřebitel od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury. Spotřebitel je povinen vrátit zboží Prodávajícímu nejpozději ve lhůtě 14 dní od oznámení o odstoupení od smlouvy. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností Kupujícího, je Prodávající oprávněn vůči Kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Prodávající je povinen Spotřebiteli vrátit částku odpovídající ceně Produktu, vyjma zaplacených nákladů na jeho dodání, a to do 14 dnů od vrácení zboží Prodávajícímu, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Produkt by měl být vrácen Prodávajícímu kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení Produktu nese Spotřebitel.

Případné reklamace nebo námitky může Spotřebitel kdykoli vznést elektronickou formou, prostřednictvím e-mailu [email protected]. Pro podání reklamace či námitky není předepsán zvláštní formulář, z vyjádření Spotřebitele musí jen vždy vyplývat, v čem spočívá jeho reklamace či námitka a jakou formu jejího vyřízení požaduje. O podané reklamaci či námitce rozhodne Prodávající nejpozději do 30 dnů od jejího obdržení, s tím, že Spotřebitel o tom bude vyrozuměn e- mailem a pokud Spotřebiteli zcela nevyhoví, své rozhodnutí odůvodní.

Práva a povinnosti Prodávajícího

Prodávající má povinnost odeslat Spotřebiteli objednaný Produkt, a/ nebo doručit Spotřebiteli přístupová práva k objednanému Produktu, nejpozději do 5 pracovních dní od obdržení celé úhrady od Spotřebitele na svůj účet. V případě vrácení produktu Spotřebitelem v zákonné lhůtě 14 dní je Prodávající povinen Spotřebiteli vrátit částku odpovídající ceně Produktu, vyjma zaplacených nákladů na jeho dodání, a to do 14 dní od vrácení zboží Prodávajícímu, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. 

Prodávající má právo předčasně ukončit bez náhrady přístup Spotřebitele k Produktu za předpokladu, že Spotřebitel bude porušovat článek o ochraně autorských práv.

Objednáním Produktu a sdělením e-mailové adresy uděluje Spotřebitel Prodávajícímu souhlas, aby tuto e-mailovou adresu používal pro propagaci svých produktů a služeb. Prodávající může přiměřeně informovat formou reklamních sdělení Spotřebitele o svých dalších produktech a službách, a to s využitím e-mailové adresy Spotřebitele, přičemž Spotřebitel s tímto souhlasí. Prodávající je povinen přestat zasílat případná reklamní sdělení Spotřebiteli v případě, že mu toto Spotřebitel sdělí e-mailovou zprávou nebo se sám odhlásí funkcí automatického zrušení odběru zpráv.

Ochrana autorských práv

Produtky jsou autorským dílem Prodávajícího nebo jeho zákonným zástupcem, a ten neposkytuje Spotřebiteli právo šířit Produkt či jen jeho část dále jakýmikoliv cestami elektronické, či jiné komunikace nebo je jakýmkoli jiným způsobem zveřejňovat nebo poskytovat třetím osobám.

Spotřebitel se zavazuje neposkytovat třetím osobám internetovou adresu, na které jsou Produkty umístěny ke stažení.

Spotřebiteli bude umožněno stáhnout si zakoupený elektronický produkt z webhostingového serveru v limitním počtu maximálně pěti (5) stažení.

Spotřebitel se zavazuje chránit své přístupové údaje skrz které se provádí autorizace přístupu k Produktu. Spotřebitel nesmí umožnit třetím osobám, aby se přihlašovaly pod jeho přístupovými údaji. V případě, že Spotřebitel třetí osobě takový přístup umožní, nese plnou odpovědnost za případný vznik škody jako by se zneužití dopustil sám.

V případě prokázaného porušení tohoto článku zaplatí Spotřebitel Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč, za každé takovéto porušení. Tím není dotčeno právo Prodávajícího domáhat se po Spotřebiteli způsobené škody v plné výši.

Spotřebitel se zavazuje zdržet se veškerého jednání, které by mohlo ohrozit dobré jméno Prodávajícího, zejména zveřejňování nepravdivých informací či neobjektivního hodnocení jeho služeb. Spotřebitel se dále zavazuje zdržet se veškerého nekalosoutěžního jednání, včetně případného odrazování zájemců o zakoupení Produktu.

Závěrečná ustanovení

Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Spotřebitel souhlasí s tím, že Prodávající uchovává ve své databázi údaje vložené Spotřebitelem při objednávce Produktu a že je oprávněn tyto údaje zpracovávat pro účely obchodních vztahů se Spotřebitelem a neposkytovat je třetím stranám. Tento souhlas se uděluje po celou dobu trvání obchodního vztahu s Prodávajícím, nestanoví-li zvláštní zákon lhůtu delší. Spotřebitel bere na vědomí, že má práva zakotvená v § 12 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů.

Jsou-li nebo budou-li jednotlivá ustanovení těchto smluvních podmínek neplatné, zůstávají ostatní ustanovení v platnosti. Takto vzniklá mezera bude nahrazena úpravou odpovídající účelu a smyslu těchto podmínek. Jakákoliv komunikace mezi Spotřebitelem a Prodávajícím probíhá buďto formou elektronické pošty nebo telefonicky.

Tyto VOP byly naposledy aktualizovány dne 27.3.2024 a ruší platnost předchozích všeobecných obchodních podmínek.

V případě jakýchkoliv nejasností nebo dotazů nás kontaktujte na emailové adrese [email protected]